Swot Analizi

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SWOT ANALİZİ

 

(2018-2021)

Biriminiz: Genel Sekreterlik

Göreviniz: Genel Sekreter Vekili

Adınız     :  Adnan

Soyadınız:  MEMDUHOĞLU

 

A. GZFT-SWOT Analizi

A)İç Çevre Analizi: Üniversitenin/birimin içyapısına ve işleyişine yöneliktir ve bu aşamada şu sorular sorulmaktadır:

1/a. Siirt Üniversitesi’nin güçlü yönleri sizce nelerdir?

*Gelişim planının hazırlanmış olması

*Üniversitenin coğrafi konumu

*Üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine açık olması

*Bulunduğu bölgedeki doğal ve sosyal kaynakların zenginliği

*Üniversitenin kente ekonomik, sosyal ve kültürel etkisi

*İstihdam potansiyeli yüksek bölümlerin varlığı

*Yeni yatırım potansiyelinin yüksek olduğu bir bölgede bulunması

 

1./b. Biriminizin güçlü yönleri nelerdir?

*Üniversitenin bir birimi olmak.

*Birim çalışanlarının özverili olması

*Bilişim ve teknoloji faaliyetlerinde yapıcı olmak

*Üniversitenin gelişimi için faaliyetlerde bulunmak.

 

2/a. Siirt Üniversitesi’nin zayıf yönleri sizce nelerdir?

 *Akademik ve idari personel eksikliği

 *Fiziki altyapı yetersizliği

 *Araştırma altyapısının yetersiz olması

 *Üniversite Bilimsel Araştırmaların yetersizliği

 *Üniversite sanayi işbirliğinin üst seviyelere çıkarılamaması

 *Üniversitedeki sosyal faaliyetlerin yetersizliği

 

2/b. Biriminizin zayıf yönleri sizce nelerdir?

*Teknik ve uzman personelin olmaması

*Kalifiye eleman yetersizliği

*Yeni ve öncü teknolojik projelerin üretilemiyor olması

B)Dış Çevre Analizi:

1/a. Siirt Üniversitesi’nin karşılaştığı/karşılaşabileceği fırsatlar nelerdir?

*Mevcut yerleşkenin büyümeye elverişli olması

*Gelişme potansiyeli yüksek bir ilde bulunması

*Gelişmiş üniversitelere yakın olması

*Bölgenin eğitimli insan gücüne olan ihtiyacının artacak olması

*Yaşam boyu öğrenme kapsamında talep varlığı

 

1/a. Biriminizin karşılaştığı/karşılaşabileceği fırsatlar nelerdir?

*Bilişim hizmetleri ile ilgili teknolojilerin geleceğe yön veren öncü konular

olması 

*Üniversitemiz üst yönetiminden faaliyetler, ihtiyaçlar ve personel temini

konularında alınabilecek destek

*Üniversitemizin gelişmiş Üniversitelerle işbirliği olanakları olması

 

 

2/a. Siirt Üniversitesi’nin karşılaştığı/karşılaşabileceği tehditler nelerdir?      

*Üniversitenin bulunduğu ilin sosyo-kültürel açıdan az gelişmişliği

*Üniversite yerleşkesinin şehrin gelişme istikametinde yer alması

*Öğrencilerin barınma ve beslenme sorunu

*Bölgede üniversiteye karşı ön yargıya sahip bir kitlenin var olması

*Toplu taşımacılığın yeterince gelişememiş olması

*Bazı alanlarda akademik personel temininde karşılaşılan zorluklar

*Personel yükseltme görevlerinde liyakat usulünün olması

 

2/b. Biriminizin karşılaştığı/karşılaşabileceği tehditler nelerdir?  

*Profesyonel  yönetim eksiklikleri

*Personelin yabancı dil bilgisi eksikliği

*Fiziki mekân darlığının personel arasında iş paylaşımı ve sonuçlandırmada avantaj olarak kullanılması

*Bilgi ve teknolojinin hızla eskimesi

*Teknolojinin gelişmesi ile mevcut sistemin yetersiz kalması

*Personelin mesleki unvan,kadro,görev uyumsuzlukları

*Uzman personelin olmaması

B. VİZYON-MİSYON

1/a.Siirt Üniversitesi’nin Vizyonu sizce ne olmalıdır?

Bulunduğu bölge ve ilin özelliklerini dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli gelişim

planını ortaya koymalı, eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerin yanında bölgeye

yeni bir açılım getirmeli. Bu bağlamda, bölge halkının daha iyi bir yaşam kalitesine

ulaşmasını ve diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kaldırılmasını

hedeflemek ve buna yönelik projeler geliştirmelidir. Nitelikli insan kaynaklarıyla üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sürekli hale

getirerek, uluslararası düzeyde rekabet edebilen önder bir üniversite olmalıdır.

 

1/b. Biriminizin Vizyonu sizce ne olmalıdır?

Günümüz gereksinimleri ve geleceğe dair öngörülür ışığında eğitim-öğretim araştırma-geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici geliştirici hizmetler  üretmek ve bunları güncel tutmak için en gelişmiş bilişim teknolojileri alt yapısını sağlayarak katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

 

2/a. Siirt Üniversitesi’nin Misyonu sizce ne olmalıdır?

Günümüzde toplumların gelişmişlik düzeyini, yaşam standartlarını, uluslararası

rekabet gücünü etkileyen unsurların başında bilgi üretme gücü gelmektedir.

Üniversiteler yürüttükleri bilimsel araştırmalarla doğrudan bilgi üretmenin yanında,

bilgi üretebilecek ve bu bilgiyi toplumun yararına sunabilecek niteliklerde eleman

yetiştiren kuruluşlardır. Bu bağlamda, üniversitemiz bünyesinde, ülkenin

yükseköğrenim stratejisi, bulunduğu bölgenin mevcut durumunu ve önümüzdeki

yıllarda beklenen gelişmeleri dikkate alarak, ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli insan

kaynağının yetiştirilmesi amacıyla piyasa talepleri doğrultusunda yeni bölümler ve

programlar hızla açılmalıdır.

Ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen

liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmek, akademik ve idari personelin

memnuniyet düzeyini artırmak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve

danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma

gücünü artırmalıdır.

 

2/b. Biriminizin Misyonu sizce ne olmalıdır?

Hi Hitap edilen kesimin haklarına saygı duymak,  Dinamik ekip çalışması ile kurumsal hizmetler sunmak,  Türk Milli Eğitiminin Amaçlarını ve İlkelerini benimsemiş, üretken olabilmeyi amaçlamanın yanında, ülkemiz ve dünyamız için bilime ve eğitime katkıda bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üretecek, çağdaş eğitim ortamlarını yaratacak; araştıran, soruşturan ve ülkesinin menfaatlerini her şeyin üstünde tutan gençleri yetiştirmeyi amaçlayan akademik birimlerin çalışmalarına idari yönden katkıda bulunmak,       Verilecek hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içerisinde yürütülmesini sağlamak.

 

C. TEMEL HEDEFLER

1/a. Siirt Üniversitesi’nin temel hedefleri sizce ne olmalıdır? (Lütfen önem sırasına göre en az beş temel hedef yazınız)

*Eğitim ve öğretim hizmetleri

*Araştırma ve geliştirme faaliyetleri

*İlin sorunları hakkında yapılan faaliyetlerde lider kurum olabilmesi

*Sosyal ve kültürel faaliyetler

*Halkla ilişkiler faaliyetleri çerçevesinde ilin tanıtımını sağlaması

                                                                                                                        

1/b. Biriminizin temel hedefleri sizce ne olmalıdır? (Lütfen önem sırasına göre en az beş temel hedef yazınız)

*Üniversitemizin personel ve öğrencilerine yüksek kaliteli  hizmetlerinin sunulmasını sağlamak.

* Birim kalite çeşitliliğinin arttırılması.

*Üniversitemizin bilişim teknolojilerinden en yüksek faydayı sağlayabilmesi için

bilişim hizmetleri eğitimleri alması sağlanarak kullanıcıların bilgi seviyesini arttırmak.

*Üniversitemizdeki Personeline yönelik destek hizmetlerini

sağlamak.

*Üniversitemizin  Politikalarını Uygulamak.

 

 

 

           .

MEHMET YATKIN
Güncelleme : 08.08.2018 10:53:27