Birim İç Değerlendirme Raporu (Kalite Yönetimi)


A)    GÖREVİMİZ (GENEL OLARAK)

·           Senato ve Yönetim Kurulu Kararlarını yazılması ve bu kararların muhafazasını sağlamak,

·           Kamu kurum ve kuruluşları ile Rektörlüğe bağlı birimler arasındaki resmi yazışmaları yürütmek ve takibini yapmak,

·           Genel Sekreterlik Makamı tarafından oluşturulan komisyonlarda koordinatörlerin yazışmalarını yapmak,

·           Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yolu ile gelen ve giden evrakların takibini yapmak.

B)     BİRİMİMİZİN BENİMSEDİĞİ BAŞLICA ÇALIŞMA İLKELERİ:

·         Etkin personel politikası,

·         Kurumsallaşmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması,

·         Tüm iş ve işlemlerde mevzuata uygunluk,

·         Çağın gerektirdiği değişim ve gelişim doğrultusunda davranış gösterme,

·         Güven, istikrar ve kararlılık,

·         Sağlıklı iletişim,

·         Toplam kalite anlayışı,

·         Kamu yararı.

C)    MİSYONUMUZ

·         Hitap edilen kesimin haklarına saygı duymak,

·         Dinamik ekip çalışması ile kurumsal hizmetler sunmak,

·         Türk Milli Eğitiminin Amaçlarını ve İlkelerini benimsemiş, üretken olabilmeyi amaçlamanın yanında, ülkemiz ve dünyamız için bilime ve eğitime katkıda bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üretecek, çağdaş eğitim ortamlarını yaratacak; araştıran, soruşturan ve ülkesinin menfaatlerini her şeyin üstünde tutan gençleri yetiştirmeyi amaçlayan akademik birimlerin çalışmalarına idari yönden katkıda bulunmak,

·         Verilecek hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içerisinde yürütülmesini sağlamak.

 

D)    VİZYONUMUZ

·         Çağdaş yönetim anlayışı ile kurumsal kimliğin oluşumuna katkı sağlamak,

·         Üniversitemizin, seçkin üniversiteler arasında yerini alabilmesi için idari yönden gerekli katkıyı sunmak,

·         Mevcut fiziksel mekan, teçhizat ve bilgi birikimini yaratıcı düşünceler ile bütünleştirerek modern bir kurumsal yapı oluşturmak,

·         Toplumumuzun değerleri ile örtüşen güçlü kurum kültürümüzle; profesyonel yönetim anlayışını ve paydaşların memnuniyetini esas alan, çağdaş metot ve teknikler ile teknolojiyi kullanarak seçkin bir kurum kimliğine bürünmek,

·         Katılımı ve gelişmeyi sürekli kılan yöntemleri hayata geçirmek,

·         Toplumsal gelişime katkı sunmak amacıyla; Üniversitemizin, sorumluluk üstlenen bir kurum kimliğine kavuşmasına katkıda bulunmak,

 

E)    VAZGEÇİLMEZ DEĞERLERİMİZ

·         İhtiyaç ve beklentilerin daha kaliteli hizmet ile karşılanması,

·         Yasal düzenlemelere titizlikle uyulması,

·         Hitap ettiğimiz kesime yararlı olabilmek için azami çaba gösterilmesi,

·         Etkin ekip çalışması,

·         Her düzeyde ve her boyutta iletişim sağlanması,

·         Yaratıcı ve üretken olabilmeyi sağlayabilmek için uygun sinerjinin oluşturulması,

 

F)     ÇALIŞMA İLKELERİMİZ VE UYGULANACAK STRATEJİLER

·         Etkin personel politikası,

·         Zamanın ve malzemenin rantabl kullanımı,

·         Kurumsallaşmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması,

·         Bütçe olanaklarının öncelikler ölçüsünde ve gerektiği gibi kullanımı,

·         Tüm iş ve işlemlerde mevzuata uygunluk,

·         Çağın gerektirdiği değişim ve gelişim doğrultusunda davranış gösterme,

·         Hizmet amaçlı politika,

·         Güven, istikrar ve kararlılık,

 

G)   HEDEFİMİZ

·         Çağdaş ölçütlerde kurumsal bir yapı oluşturmak,

·         Toplam kalite anlayışı ile ekip çalışmasını teşvik etmek,

·         Tüm personelce, akılcı, paylaşımcı ve kararlı bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

·         İdari kadronun, karar verme ve planlama süreçlerine katılımının sağlanması amacıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapmak,

·         İdari işleyiş içinde görev yapan tüm personelin iş, yetki ve sorumluluk tanımlarını yapmak,

·         İdari hizmetler sürecinin, verimliliği ve gelişime olan etkilerini artırmak,

·         İdari personelin memnuniyetini sağlamak,

·         Personelin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, motive edilmesi ve böylece olası yabancılaşma duygusunu ortadan kaldırmak.

 

 

MEHMET YATKIN
Güncelleme : 08.08.2018 10:25:27